Dịch Vụ Phổ Biến

Liên Lạc Văn Phòng Bầu Cử 

1555 Berger Drive 
Building 2 
San Jose, CA 95112 
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều 
Địa Chỉ Gửi Thư: 
PO Box 611360; San Jose, CA 95161

Điện Thoại Miễn Phí​: (866) 430-VOTE (8683)​ 
Fax: (408) 998-7314 
Email: [email protected]​​