Skip to main content

Đạo Luật Quyền Của Cử Tri Địa Phương

Đạo Luật Quyền Của Cử Tri địa phương là gì?

Mục đích của Đạo Luật Quyền Của Cử Tri địa phương là khuyến khích sự tham gia của người dân và cử tri trong Quận Santa Clara. Đạo Luật Quyền Của Cử Tri địa phương này cũng sẽ hướng dẫn các hoạt động tham gia cử tri của Văn Phòng Bầu Cử (ROV) hợp tác với các đối tác cộng đồng và cư dân của chúng ta về việc tạo lập một quận hòa nhập hơn cho tất cả cử tri đủ điều kiện để nhận thức và được thông báo về các quyền và lựa chọn bỏ phiếu của họ. Vận động cử tri với phương châm, Tầm Nhìn Của Quý Vị. Quyết Định Của Quý Vị, chúng tôi hy vọng sẽ góp sức mang lại một nền Dân Chủ vững mạnh nhất khi tất cả thành viên đủ điều kiện của một xã hội cùng tham gia và có tiếng nói và quyết định bình đẳng tại thùng phiếu. Cùng nhau tiếng nói của chúng ta mạnh mẽ hơn.

Ngoài sự làm việc với ủy ban của Văn Phòng Bầu Cử như  Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ (LAAC)Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử (VAAC), và  Liên Minh Tiếp Cận và Giáo Dục Cử Tri (VEOC), Văn Phòng Bầu Cử đang tìm kiếm quan hệ hợp tác với nhiều cộng đồng để mở rộng nhiều nỗ lực tiếp cận. Chúng tôi có kế hoạch làm việc với thành phố, trường học và đại học của chúng ta cũng như các tổ chức cộng đồng và chương trình với mục tiêu đến những cử tri có khuynh hướng thấp, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở: thanh thiếu niên có nguy cơ hoặc rời khỏi hệ thống nuôi dưỡng, những người vô gia cư hoặc không có địa chỉ cố định, LGBTQ+, người khuyết tật, người từng bị giam giữ, cơ sở dân cư ngắn hạn và dài hạn và bệnh viện, và những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh.

Làm thế nào để cộng đồng có thể làm việc với Văn Phòng Bầu Cử?

Để khởi động nỗ lực mới này, Văn Phòng Bầu Cử đã phát hành Bộ Công Cụ Đạo Luật Quyền Của Cử Tri nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ tiếp cận liên quan đến Đạo Luật Quyền Của Cử Tri địa phương do Hội Đồng Giám Sát và Văn Phòng Bầu Cử đề ra. Chúng tôi xin mời quý vị tham gia nỗ lực của chúng tôi để cùng góp phần tích cực vào nền dân chủ của chúng ta bằng cách phổ biến cho hơn một triệu cử tri về các lựa  chọn mà họ có để ghi danh bầu cử và bỏ phiếu trong Quận Santa Clara. Xin vui lòng tìm nội dung quảng bá mà chúng tôi yêu cầu quý vị nhận thêm vào các bản tin, thư e-mail và bản phân phối khác. Bộ Công Cụ Đạo Luật Quyền Của Cử Tri bao gồm các liên kết đến video, nội dung mẫu trên mạng xã hội và thông tin hữu ích bổ sung về các chương trình tiếp cận của Văn Phòng Bầu Cử.

Nếu quý vị hoặc tổ chức của quý vị muốn hợp tác với Văn Phòng Bầu Cử để tham gia thông qua chương trình tiếp cận và tương tác của Đạo Luật Quyền Của Cử Tri, xin liên lạc với chúng tôi tại:

Registrar of Voters - Local Voters Rights Act Outreach Program 
Văn Phòng Bầu Cử - Chương Trình Quyền Tiếp Cận Của Cử Tri Địa Phương
Email:  [email protected]
Điện Thoại: (866) 430-VOTE [8683]

Để thúc đẩy sự tham gia, ROV đang cung cấp miễn phí tất cả tài liệu tiếp cận có sẵn để tải xuống, bao gồm hướng dẫn cách điền mẫu đơn, tiêu chuẩn cử tri, bầu bằng thư, và các chương trình khác của Văn Phòng Bầu Cử theo Đạo Luật Quyền Của Cử Tri địa phương. Tại đây, quý vị cũng có thể liên kết trực tiếp đến tất cả tài liệu có sẵn được thiết kế theo mô hình bỏ phiếu của Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri của Quận Santa Clara, bao gồm Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử mới nhất và văn thư với mục tiêu tiếp cận cử tri để gửi.

Các tài liệu được cung cấp bằng tiếng Anh được liệt kê đầu tiên, xin vui lòng chuyển xuống dưới để tìm các ngôn ngữ khác mà Văn Phòng Bầu Cử đã phiên dịch tài liệu. Quý vị cũng có thể truy cập trang  Đơn Ghi Danh Cử Tri và Câu Hỏi Thường Gặp (Voter Registration Forms and Frequently Asked Questions), cũng như trang mạng Bầu bằng Thư của chúng tôi cho Mẫu ĐơnCâu Hỏi Thường Gặp (Vote by Mail Forms and Frequently Asked Questions) để biết thêm các tài liệu cử tri khác mà quý vị có thể đang tìm kiếm. Văn Phòng Bầu Cử có sự hiện diện tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội dưới tên "SCCVote", nơi quý vị có thể theo dõi và chia sẻ thông điệp của ROV. Ngoài ra quý vị có thể tìm thấy SCCVote trên  YouTube, nơi mà quý vị có thể xem và chia sẻ phim video về nhiều chủ đề và nhiều phim có Phụ Đề dành cho người khiếm thính.

Tài Liệu Tiếp Cận theo Ngôn Ngữ

Đơn giản chỉ cần bấm vào từng ngôn ngữ để mở rộng danh sách tài liệu được cung cấp. Quý vị cũng có thể xem  Guide to Translated Voter Forms and Materials (Hướng Dẫn về Tài Liệu và Đơn được Phiên Dịch cho Cử Tri) của chúng tôi để xem biểu đồ gồm các phần mục khác nhau. Xin lưu ý, một số mục được cung cấp bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang, chẳng hạn như Tuyên Ngôn về Quyền của Cử Tri California và tất cả Đơn Ghi Danh Cử Tri California. Đối với các tài liệu tiếp cận được phiên dịch liên quan đến Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri (VCA), xin vui lòng truy cập trang Tài Liệu Quảng Bá VCA của chúng tôi. 

Speech bubble with the word "Comments" inside

Chúng tôi muốn lắng nghe từ quý vị! Xin vui lòng cung cấp phản hồi hoặc nhận xét của quý vị về Đạo Luật Quyền Của Cử Tri địa phương bằng cách gửi email cho chúng tôi tại [email protected].