Skip to main content

Bầu bằng Thư FAQs

Phiếu bầu của tôi có được đếm không?

Có. Mỗi lá phiếu Bầu Bằng Thư hợp lệ sẽ được đếm. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến tình trạng lá phiếu Bầu Bằng Thư được gửi lại của quý vị.

Điều này có an toàn không?

Có. Chữ ký ở mặt sau phong bì hồi báo được đối chiếu với chữ ký gốc của cử tri trên đơn ghi danh để bảo đảm rằng người không có thẩm quyền không thể điền và gửi lại lá phiếu của cử tri khác.

Tôi có thể sử dụng bút Sharpie để đánh dấu lá phiếu của tôi không? Viết bị lem màu và làm lá phiếu không hợp lệ hay không?

Việc sử dụng bút Sharpie để đánh dấu lá phiếu không làm mất sự hợp lệ của lá phiếu. Hệ thống kiểm phiếu đọc từ bút đánh dấu màu đen giống như Sharpie tốt hơn và mực khô nhanh hơn các loại mực khác. Máy kiểm lá phiếu chỉ đọc các đánh dấu chung quanh hình bầu dục trên lá phiếu của quý vị. Các hình bầu dục ở một mặt của lá phiếu KHÔNG thẳng hàng với các hình bầu dục ở mặt kia của lá phiếu, vì vậy - nếu xảy ra việc lem màu - máy kiểm lá phiếu sẽ không đọc được.

Tôi có phải gửi lá phiếu qua bưu điện không?

Không. Quý vị có thể giao lá phiếu của quý vị đến Văn Phòng Bầu Cử hoặc bỏ vào thùng nộp lá phiếu màu trắng 24 giờ  nằm gần cột cờ. Quý vị cũng có thể mang lá phiếu của quý vị đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào của Quận Santa Clara vào Ngày Bầu Cử hoặc đến bất kỳ tòa thị chính nào trước hoặc vào Ngày Bầu Cử. Danh sách đầy đủ các địa điểm thùng nộp lá phiếu chính thức

Cần bỏ phiếu trước ngày bầu cử?

Cử tri đã ghi danh của Quận Santa Clara có thể bỏ phiếu tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu 29 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Tìm hiểu thêm về địa điểm trung tâm bầu cử

Khi nào tôi sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư của tôi?

Bắt đầu khoảng 29 ngày trước cuộc bầu cử, Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara bắt đầu gửi lá phiếu Bầu bằng Thư cho những cử tri đã ghi danh đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Không cần phải đưa ra yêu cầu.

Nếu quý vị cần bỏ phiếu trước khi nhận được lá phiếu qua bưu điện, việc bỏ phiếu sớm sẽ có sẵn tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu từ 29 ngày trước mỗi cuộc bầu cử và tại một số địa điểm Trung Tâm Bầu Cử trong những ngày trước Ngày Bầu Cử.

Danh sách các địa điểm bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu sẽ được cung cấp cùng với lá phiếu Bầu Bằng Thư của quý vị. Điều quan trọng là phải xem lại hướng dẫn bỏ phiếu của quý vị cho mỗi cuộc bầu cử, vì với một số cuộc bầu cử, việc bỏ phiếu sớm chỉ có thể có tại Văn Phòng Bầu Cử.

Làm cách nào tôi có thể theo dõi và biết lá phiếu của tôi được đếm hay không?

Quý vị có thể theo dõi tình trạng trực tuyến của lá phiếu Bầu bằng Thư được gửi lại của quý vị thông qua hệ thống trực tuyến của Văn Phòng Bầu Cử, bằng cách chọn Theo Dõi Lá Phiếu Bầu bằng Thư từ Dịch Vụ Phổ Biến trên trang mạng chính của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể ghi danh dịch vụ thông báo của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại WheresMyBallot.sos.ca.gov để nhận thông báo tự động qua email, SMS (nhắn tin), hoặc cuộc gọi điện thoại về lá phiếu của quý vị.

Nếu tôi chuyển đi, bưu điện có chuyển tiếp lá phiếu của tôi cho tôi không?

Không. Thư bầu cử không được chuyển tiếp [theo luật]. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cập nhật ghi danh của quý vị bất cứ khi nào quý vị di chuyển. Văn Phòng Bầu Cử nhận được dữ liệu từ Thay Đổi Địa Chỉ Quốc Gia (NCOA) và sẽ gửi cho quý vị một thẻ bưu thiếp mà quý vị phải trả lời và xác nhận địa chỉ mới của quý vị. Nếu quý vị không trả lời và xác nhận địa chỉ mới của quý vị, tên của quý vị có thể được ghi vào danh sách "Không hợp lệ" của chúng tôi, và quý vị sẽ không nhận được tài liệu bầu cử nữa, bao gồm Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri Quận, lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị, và các thông báo quan trọng khác từ Văn Phòng Bầu Cử.

Nếu quý vị chuyển đi trong vòng vài tuần trước cuộc bầu cử, tốt nhất quý vị nên điền vào Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Cử Tri (VARF) với chúng tôi, ngoài việc thay đổi địa chỉ của quý vị với Bưu Điện Hoa Kỳ, nhằm bảo đảm lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị được gửi đến đúng địa chỉ. Nếu quý vị tạm thời xa nhà, vui lòng xem câu hỏi tiếp theo để biết cách thông báo cho chúng tôi. 

Nếu tôi tạm thời đi vắng hoặc phải di dời khỏi nhà, làm cách nào để tôi nhận được lá phiếu của tôi?

Cho dù quý vị có kế hoạch hay có điều gì đó bất ngờ khiến quý vị phải xa nhà trong thời gian bầu cử, quý vị có thể cung cấp địa chỉ gửi thư tạm thời để chúng tôi gửi lá phiếu của quý vị qua bưu điện. Điền vào mẫu đơn lá phiếu bầu bằng thư và cung cấp địa chỉ gửi thư tạm thời nơi quý vị muốn nhận lá phiếu của quý vị.

Văn Phòng Bầu Cử cũng có chương trình phân phối lá phiếu khẩn cấp và làm việc với các cơ sở tạm trú ngắn hạn và dài hạn tại địa phương, bệnh viện và nhà tù để hỗ trợ cử tri nhận được lá phiếu Bầu bằng Thư khi họ cư trú ở đó.

Tất cả cử tri đã ghi danh có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (RAVBM) để tải xuống và in một bản sao lá phiếu sau đó gửi lại qua bưu điện.

Làm thế nào người sống trong cơ sở chăm sóc nội trú ngắn hạn hoặc dài hạn nhận được lá phiếu của họ?

Văn Phòng Bầu Cử có chương trình phân phối lá phiếu khẩn cấp và làm việc với các cơ sở cư trú tạm thời ngắn hạn và dài hạn tại địa phương, bệnh viện và nhà tù để hỗ trợ cử tri nhận được lá phiếu bầu bằng thư khi họ đang cư trú ở đó.

Ngoài ra, cử tri có thể điền đơn xin lá phiếu thay thế và cho phép người trên 16 tuổi nhận lá phiếu và giao cho họ. Sau đó, cử tri cũng có thể ủy quyền cho người nào đó gửi lại lá phiếu đã bầu của họ bằng cách điền chi tiết bên ngoài của phong bì hồi báo lá phiếu Bầu bằng Thư màu xanh. Bất kỳ ai được ủy quyền gửi lại lá phiếu đã bầu đều có tối đa bảy (7) ngày để gửi lại lá phiếu bằng cách gửi qua Bưu Điện Hoa Kỳ, thùng nộp lá phiếu an toàn, hoặc trung tâm bầu cử có sẵn.

Con tôi đang học đại học ở xa, làm thế nào chúng có thể nhận được lá phiếu bầu bằng thư gửi cho chúng?

Nếu họ chưa có địa chỉ đại học được liệt kê làm địa chỉ gửi thư trong hồ sơ ghi danh cử tri và chưa nhận được lá phiếu bầu bằng thư, họ có thể yêu cầu một lá phiếu thay thế. Họ nên hoàn thành mẫu đơn bầu bằng thư để có lá phiếu thay thế bằng cách sử dụng địa chỉ đại học làm địa chỉ gửi thư của họ. Ngoài ra, họ có thể ủy quyền cho ai đó đến Văn Phòng Bầu Cử, và thay mặt họ nhận lá phiếu Bầu bằng Thư thay thế.

Tất cả cử tri đã ghi danh có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (RAVBM) để tải xuống và in một bản sao lá phiếu sau đó gửi lại qua bưu điện. 

Làm cách nào tôi có thể bảo vệ địa chỉ gửi thư qua bưu điện của tôi nếu tính mạng của tôi gặp nguy hiểm?

Tổng Thư Ký Tiểu Bang phát hành chương trình An Toàn Tại Nhà dành cho cử tri cần các dịch vụ bảo mật địa chỉ chuyên biệt. Một địa chỉ gửi thư duy nhất sẽ được cung cấp cho quý vị để quý vị có thể nhận lá phiếu của quý vị một cách bảo mật.

Ai đó có thể nhận và gửi lại lá phiếu cho tôi không?

Có. Nếu quý vị không nhận được lá phiếu Bầu bằng Thư qua bưu điện, quý vị có thể điền đơn xin lá phiếu thay thế và cho phép người trên 16 tuổi nhận lá phiếu cho quý vị.

Để ủy quyền cho người khác gửi lại lá phiếu đã bầu cho quý vị, chỉ cần điền chi tiết ở mặt ngoài của phong bì hồi báo lá phiếu Bầu Bằng Thư của quý vị. Bất kỳ ai được ủy quyền gửi lại lá phiếu đã bầu đều có tối đa bảy (7) ngày để gửi lại lá phiếu bằng cách gửi qua Bưu Điện Hoa Kỳ, thùng nộp lá phiếu an toàn, hoặc Trung Tâm Bầu Cử có sẵn.

Người đang bị giam giữ vẫn có thể bỏ phiếu được không?

Có thể, có. Theo luật Bầu Cử California, một người đang thụ án trọng tội trong nhà tù quận hoặc người bị kết án tạm tha vẫn có thể giữ quyền bầu cử. Tuy nhiên, những người bị kết án đại hình đang thụ án trong nhà tù tiểu bang hoặc liên bang, hoặc những người đang chấp hành thời hạn của tiểu bang hoặc liên bang trong khi bị giam trong nhà tù hoặc cơ sở của quận sẽ không lấy lại được quyền bỏ phiếu cho đến khi họ được trả tự do.

Văn Phòng Bầu Cử có chương trình phân phối lá phiếu khẩn cấp và làm việc với nhà tù địa phương để hỗ trợ những cử tri hợp lệ nhận lá phiếu Bầu bằng Thư khi họ đang cư trú ở đó.

Kể từ năm 2021, những người được ra tù nhưng vẫn bị quản chế vì phạm trọng tội cũng có thể khôi phục quyền bầu cử của họ bằng cách hoàn thành đơn ghi danh cử tri mới.

Để biết quý vị hoặc ai đó quý vị biết đã bị ảnh hưởng bởi hệ thống tư pháp hình sự có cần sự kiểm tra khả năng hội đủ điều kiện bỏ phiếu của họ hay không, hãy truy cập trang Khôi Phục Việc Bầu Cử của Quý Vị của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để xác minh tình trạng.

"Thu thập lá phiếu" là gì và việc ai đó thu thập lá phiếu đã bầu từ nhiều cử tri có vi phạm pháp luật không?

Thu thập phiếu bầu đề cập đến việc các cá nhân thu thập, hoặc “thu nhận” nhiều lá phiếu đã hoàn tất bởi cử tri, có thể lợi dụng sự lựa chọn của cử tri để cho phép một cá nhân gửi lại lá phiếu đã bầu cho họ. Mặc dù hành động thu thập và gửi lại phiếu bầu cho nhiều cử tri này không hoàn toàn bất hợp pháp, nhưng người thu thập phiếu bầu có thể vi phạm một hoặc nhiều luật bảo vệ quá trình bỏ phiếu nếu người thu thập lá phiếu có ý định tham gia vào hành vi tội phạm.

Mặc dù việc thu thập và hỗ trợ cử tri về gửi lá phiếu đã bầu của họ có vẻ giống như một cử chỉ tử tế, và thông thường là như vậy; tuy nhiên, việc thu thập lá phiếu có thể làm suy yếu nghiêm trọng tính công bằng và trung thực của các cuộc bầu cử. Hoạt động này có thể trì hoãn việc nộp lại và giải quyết lá phiếu kịp thời, giữ lại để không được đưa vào kết quả Đêm Bầu Cử; có thể khiến các lá phiếu đã bầu có nguy cơ bị giả mạo trong khi không được lưu trữ an toàn theo các thủ tục an ninh nghiêm ngặt của tiểu bang và quận; hoặc thậm chí tệ hơn, có thể khiến các lá phiếu bị từ chối nếu chúng không được nhận trước thời hạn tiến hành hợp pháp.

Mặc dù việc ai đó giúp nhiều cử tri gửi lại lá phiếu đã bầu của họ là hợp pháp, nhưng việc bất kỳ ai thu thập hoặc thu nhận các lá phiếu đã bầu với mục đích thực hiện hành vi tội phạm là không hợp pháp. Để biết thêm thông tin về việc gửi lại lá phiếu đã bầu, hãy xem Bộ Luật Bầu Cử Mục 3017 và các điều khoản hình sự liên quan được tìm thấy trong Đoạn 18

Lá phiếu của tôi có an toàn không?

Có. Phong bì hồi báo được thiết kế có hoa văn gạch chéo ở bên trong để ngăn người khác xem lá phiếu đã bầu của quý vị. Để ngăn chặn sự giả mạo trong khi được tiến hành tại Văn Phòng Bầu Cử, lá phiếu của quý vị được bảo vệ bằng hàng rào an ninh và việc tiếp cận các lá phiếu đã bầu chỉ được giới hạn ở một số viên chức nhất định. Chữ ký ở mặt sau của phong bì hồi báo được so sánh với chữ ký ban đầu của quý vị trên đơn ghi danh mới nhất để giúp ngăn chặn người khác bỏ phiếu cho quý vị.

Tôi có phải gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của tôi qua Bưu Điện Hoa Kỳ không?

Không. Mặc dù quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị trong phong bì Bầu bằng Thư đã trả bưu phí MIỄN PHÍ, nhưng quý vị cũng có thể trực tiếp gửi lại lá phiếu.

Quý vị có thể gửi lại tại bất kỳ Địa Điểm Thùng Nộp Lá Phiếu chính thức nào của Quận Santa Clara hoặc Trung Tâm Bầu Cử có sẵn vào hoặc trước Ngày Bầu Cử. Quý vị cũng có thể ủy quyền cho ai đó gửi lại lá phiếu cho quý vị bằng cách điền vào trên phong bì hồi báo lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị.

Danh sách đầy đủ các địa điểm gửi lại lá phiếu an toàn có sẵn cho cuộc bầu cử mới nhất. Điều quan trọng là phải xem lại hướng dẫn bỏ phiếu của quý vị cho mỗi cuộc bầu cử, vì với một số cuộc bầu cử bỏ phiếu qua thư nhỏ, có thể không có địa điểm Trung Tâm Bầu Cử nào.

Nếu tôi đóng dấu và gửi lại vào ngày bầu cử, liệu lá phiếu có được đếm không?

Có, nếu lá phiếu được nhận đúng thời hạn. Các lá phiếu Bầu bằng Thư được đóng dấu bưu điện VÀO hoặc trước Ngày Bầu Cử phải được nhận không trễ hơn bảy ngày sau cuộc bầu cử để được tiến hành. Trong những ngày trước cuộc bầu cử, tốt nhất quý vị nên trực tiếp nộp lại.

Nếu ngày trên phong bì được đóng dấu bưu điện SAU ngày bầu cử thì không thể được tiến hành.

Nếu tôi cần một lá phiếu mới thì sao?

Nếu quý vị không nhận được lá phiếu Bầu bằng Thư, bị mất hoặc làm sai khi đánh dấu, quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu mới.

Có ba cách để nhận lá phiếu mới hoặc lá phiếu thay thế:

  • Bằng Thư: Quý vị có thể yêu cầu gửi một lá phiếu mới cho quý vị qua bưu điện. Gọi Văn Phòng Bầu Cử theo số miễn phí (866)430-VOTE (8683) hoặc gửi email tới [email protected]. Yêu cầu của quý vị phải được nhận ít nhất bảy ngày trước cuộc bầu cử. Sau đó, các lá phiếu thay thế chỉ được cung cấp trực tiếp.

  • Trực Tiếp: Quý vị có thể trực tiếp đến nhận lá phiếu thay thế tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận được thành lập cho cuộc bầu cử hiện tại.

  • Trực Tuyến: Tất cả cử tri có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (RAVBM) để tải xuống và in một bản sao lá phiếu sau đó gửi lại qua bưu điện.

Nếu quý vị nhận và bầu lá phiếu thay thế, bất kỳ lá phiếu nào đã được cấp cho quý vị sẽ tự động vô hiệu. Vui lòng tiêu hủy và vứt bỏ lá phiếu chưa sử dụng của quý vị. Mỗi cử tri sẽ chỉ được chấp nhận một lá phiếu cho mỗi cuộc bầu cử.

Nếu tôi không muốn bỏ phiếu qua thư thì sao?

Nếu quý vị không muốn bỏ phiếu bằng lá phiếu Bầu bằng Thư, quý vị có thể đến Văn Phòng Bầu Cử hoặc bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận được thành lập cho cuộc bầu cử để đích thân bỏ phiếu. Nếu quý vị được trao lá phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị sẽ tự động vô hiệu. Quý vị có thể mang theo để trao đổi lá phiếu mới hoặc có thể tiêu hủy và vứt đi.

Hãy nhớ xem lại hướng dẫn bỏ phiếu của quý vị để biết danh sách các địa điểm bỏ phiếu có sẵn vì với một số cuộc bầu cử nhỏ, việc bỏ phiếu trực tiếp có thể chỉ có sẵn tại Văn Phòng Bầu Cử.

Gia đình hoặc người nhà vô tình ký tên vào phong bì của tôi, tôi phải làm sao?

Đây là trường hợp thường xảy ra.

Nếu quý vị vẫn còn cả hai phong bì, quý vị chỉ cần gạch bỏ chữ ký sai và điền chữ ký đúng vào mỗi phong bì và gửi lại phiếu đã bầu cho chúng tôi.

Nếu một phong bì đã được trả lại cho chúng tôi, quý vị vẫn có thể sử dụng phong bì hiện có. Chỉ cần gạch chéo tên cử tri in sẵn và viết đúng tên cử tri, rồi ký tên trên phong bì mà quý vị có. Phong bì đã được nộp lại có chữ ký sai sẽ được giải quyết dưới tên của cử tri đã ký.

Quý vị cũng có thể chọn gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư trực tiếp cho Văn Phòng Bầu Cử hoặc Trung Tâm Bầu Cử và nhận một phong bì mới.

[Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, v.v.] của tôi không thể ký tên của họ nữa. Họ nên ký tên như thế nào?

Theo luật, để lá phiếu được tiến hành, cử tri PHẢI cố gắng ký hoặc đánh dấu (chẳng hạn như dấu “X” hoặc dấu khác mà họ sử dụng để nhận dạng chính quý vị) và phải có sự chứng kiến của MỘT người cũng phải ký vào phong bì hồi báo.

Tôi có Giấy Ủy Quyền hợp pháp cho [ông bà, cha mẹ, vợ/chồng, con] của tôi, tôi có thể bỏ phiếu và ký tên vào phong bì gửi lại cho họ không?

Không. Thật không may, theo Luật Bầu Cử California, việc có giấy ủy quyền không cho phép quý vị quyền tham gia ghi danh bầu cử, bỏ phiếu, ký tên phong bì hồi báo lá phiếu bầu bằng thư hoặc danh sách cử tri, ký đơn kiến nghị, hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào theo tên hoặc danh tánh của người đó liên quan đến việc ghi danh và bỏ phiếu.

Tôi nghĩ tôi đã quên ký vào phong bì hồi báo, tôi phải làm sao?

Đừng lo lắng! Khi chúng tôi thấy một phong bì không có chữ ký, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một mẫu đơn "Bản Phong Bì Không Chữ Ký", yêu cầu quý vị ký tên và gửi lại trước ngày ghi trên thông báo. Sau khi nhân viên bầu cử xác nhận chữ ký của quý vị, lá phiếu của quý vị có thể được đếm.

Nếu chữ ký của tôi thay đổi theo thời gian, liệu lá phiếu của tôi có còn được đếm không?

Chúng ta đã quen với việc thấy chữ ký thay đổi theo thời gian. Một thay đổi trong chữ ký của quý vị không nhất thiết là không thể so sánh được. Nếu nhân viên không thể xác nhận chữ ký của quý vị trên phong bì hồi báo lá phiếu Bầu bằng Thư với chữ ký của quý vị trong hồ sơ, lá phiếu của quý vị sẽ chuyển qua nhiều giai đoạn xác minh trước khi được coi là không hợp lệ. Nếu chữ ký của quý vị thay đổi đáng kể và không so sánh với chữ ký của quý vị mà chúng tôi có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị “Bản Xác Minh Chữ Ký”, nếu quý vị nộp lại, văn bản sẽ được sử dụng để tiến hành lá phiếu của quý vị.

Quý vị có biết.... Trong nhiều thập kỷ, Nha Lộ Vận California (DMV) đã cung cấp dịch vụ ghi danh cử tri cho những người sắp lấy bằng lái xe mới hoặc thẻ căn cước tiểu bang. Điều đó có nghĩa là chữ ký quý vị sử dụng trên giấy phép lái xe hoặc thẻ ID tiểu bang của quý vị có thể giống với chữ ký có trong hồ sơ của văn phòng bầu cử quận của quý vị.

California có hướng dẫn về phương cách xác minh chữ ký không?

Có. Chương 8.3 của Đoạn 7 của Tiêu Đề 2 trong Bộ Luật Quy Định California có các quy định về xác minh chữ ký và các tiêu chuẩn để xác nhận và vô hiệu hóa lá phiếu bầu bằng thư. Quý vị có thể truy cập luật Quy Định hiện hành trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang trong phần Popular Services (Dịch Vụ Phổ Biến).

Chữ ký của tôi được xác minh bởi nhân viên hay bằng máy?

Mỗi lá phiếu Bầu bằng Thư được gửi lại đều được nhân viên xác minh chứ không phải bằng hệ thống hoặc máy.

Văn Phòng Bầu Cử sử dụng một máy phân loại lớn có thể nhanh chóng sắp xếp lại các lá phiếu Bầu bằng Thư và sẵn sàng để nhân viên bầu cử tiến hành. Hệ thống này đẩy nhanh quá trình kiểm soát ban đầu bằng cách sắp xếp các phong bì theo thứ tự số thông tin trên phong bì của phiếu bầu, và để nhân viên không cần phải có lá phiếu ngay ở trạm máy vi tính của họ để so sánh chữ ký; thay vào đó, hình ảnh của phong bì được chụp lại để so sánh với thông tin ghi danh hiện tại của cử tri.

Sự thay đổi trong chữ ký của cử tri không nhất thiết khiến chữ ký đó không thể so sánh được vì chữ ký thay đổi theo thời gian. Nếu nhân viên bầu cử không thể xác minh chữ ký của cử tri ở bên ngoài phong bì, thì lá phiếu của cử tri có thể chuyển qua nhiều giai đoạn xác minh trước khi được coi là không hợp lệ. Nếu chữ ký của cử tri không giống, cử tri sẽ được gửi một “Bản Xác Minh Chữ Ký” phải được gửi lại để lá phiếu đã bầu của họ tiếp tục được giải quyết.

Để biết thêm thông tin về cách tiến hành phiếu bầu, vui lòng tham khảo thông tin trang mạng của chúng tôi về Cách Đếm Lá Phiếu Bầu của Quý Vị, nơi quý vị cũng có thể truy cập liên kết đến Hướng Dẫn Thủ Tục Kiểm Phiếu mới nhất của Văn Phòng Bầu Cử.

Nếu tôi không gửi lại lá phiếu của tôi, việc ghi danh của tôi có bị hủy bỏ không?

Không. Luật bầu cử California không cho phép hủy bỏ cử tri khi họ chỉ chọn không bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào. Mục 2201 của Bộ Luật Bầu Cử California liệt kê các lý do cụ thể để hủy bỏ ghi danh cử tri, từ yêu cầu được xóa tên khi có chữ ký của một cá nhân, khi có bằng chứng người đó bị giam giữ vì bị kết án trọng tội, khi xác minh sự qua đời của người ghi danh, hoặc sau khi có bằng chứng người đó đã ghi danh để bỏ phiếu tại quận hoặc tiểu bang khác, hoặc không còn đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Xem thêm câu hỏi ở trên, "Nếu tôi di chuyển đi, Bưu Điện có chuyển tiếp lá phiếu của tôi cho tôi không?"

Có người từng nói với tôi rằng nếu các cuộc tranh cử không kết thúc thì số lá phiếu bầu qua thư còn lại sẽ không được đếm. Điều này có đúng không?

Không, đó là không đúng sự thật. TẤT CẢ lá phiếu hợp lệ sẽ được đếm. Hãy truy cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để tìm hiểu những Bí Ẩn Bầu Cử khác đã được xác nhận.

Có cách nào để Bầu bằng Thư mà dễ tiếp cận khi cử tri bị mù hoặc khiếm thị hoặc bị hạn chế sử dụng tay của họ hay không?

Có. Văn Phòng Bầu Cử có Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (RAVBM) cho phép cử tri truy cập và bỏ phiếu cho lá phiếu của họ một cách độc lập và riêng tư tại nhà. Thay vì sử dụng lá phiếu Bầu bằng Thư bằng giấy, cử tri có thể truy cập phiên bản điện tử lá phiếu của họ, có thể được đánh dấu tại nhà bằng tay hoặc bằng thiết bị hỗ trợ của riêng họ. Sau khi đánh dấu lá phiếu điện tử, lá phiếu phải được in ra, yêu cầu cử tri phải có máy in. Cử tri sẽ niêm phong lá phiếu đã in của họ trong phong bì hồi báo màu xanh an toàn và ký tên vào chữ ký ở mặt sau phong bì. Phong bì lá phiếu bầu phải được đóng dấu bưu điện trễ nhất là Ngày Bầu Cử và được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử không trễ hơn 7 ngày sau ngày bầu cử. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật, các lựa chọn lá phiếu không được hệ thống lưu trữ hoặc truyền tải điện tử qua mạng Internet.

Cử tri không thể ký tên thì phải đánh dấu (chẳng hạn như “X”) để biểu thị chữ ký của họ, việc này phải có sự chứng kiến của ít nhất một người, và người này cũng phải ký tên vào phong bì hồi báo. Cử tri có thể ủy quyền cho ai đó gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư cho họ bằng cách điền vào phần ủy quyền ở bên ngoài phong bì hồi báo màu xanh.

Máy bỏ phiếu dễ tiếp cận cũng có sẵn tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Santa Clara dành cho những cử tri muốn bỏ phiếu trực tiếp.

Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (được mô tả ở trên) có sẵn cho Cử Tri Quân Đội và ở Nước Ngoài hay không?

Có, cử tri trong quân đội hoặc cư trú ở nước ngoài cũng có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa để tiếp cận lá phiếu của họ. Các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài sẽ được gửi lá phiếu giấy của họ trước 29 ngày gửi cho các cử tri đã ghi danh khác để có thêm thời gian gửi lại qua bưu điện. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi hoặc sử dụng lá phiếu Bầu bằng Thư bằng giấy, cử tri trong quân đội và ở nước ngoài có thể truy cập phiên bản điện tử của lá phiếu của họ thông qua hệ thống bảo mật. Sau khi đánh dấu lá phiếu điện tử, lá phiếu phải được in ra, yêu cầu cử tri phải có máy in. Cử tri sẽ niêm phong lá phiếu đã in của họ trong phong bì hồi báo an toàn và ký tên vào phần chữ ký ở mặt sau. Phong bì lá phiếu bầu phải được đóng dấu bưu điện trễ nhất là Ngày Bầu Cử và được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử không trễ hơn 7 ngày sau ngày bầu cử. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật, các lựa chọn lá phiếu không được hệ thống lưu trữ hoặc truyền tải điện tử qua mạng Internet.

BẤT KỲ cử tri nào đã ghi danh có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa hay không?

Có. Tất cả cử tri đã ghi danh đều có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (RAVBM).

Tôi vừa trở thành cư dân mới của California, tôi có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử [hiện tại] này không?

Có. Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi, “Tôi là cư dân mới của Tiểu Bang California” để biết thêm thông tin về cách ghi danh và bỏ phiếu.

Tôi vừa trở thành công dân mới của Hoa Kỳ, tôi có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử [hiện tại] này không?

Có. Hãy truy cập trang mạng của chúng tôi, “Tôi là một công dân mới” để biết thêm thông tin về cách ghi danh và bỏ phiếu.

(Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống) Tôi có thể thay đổi đảng phái chính trị của tôi và bỏ phiếu mới cùng lúc không?

Có. Hãy truy cập trang mạng Bầu Cử Sơ Bộ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách ghi danh và bỏ phiếu trong thời gian bầu cử sơ bộ.