Skip to main content

Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County

Mga FAQ ng Opisyal na Balota at Patnubay na Impormasyon ng Botante (CVIG)

Bakit hindi nakalista ang mga kandidato sa pagkakasunud-sunod ng alpabeto?

Ayon sa mga batas sa halalan ng California, ang mga pangalan ng kandidato ay isinasaayos sa balota batay sa isang opisyal na random na bunutan ng alpabeto.

82-araw bago ang isang halalan, ang opisina ng Kalihim ng Estado ay gumagawa ng isang random na pag-aayos na listahan ng mga titik ng alpabeto, batay sa isang bunutan na isinagawa sa publiko. Ang resulta ng bunutan ay ipinapadala sa bawat opisyal ng halalan ng county, na gumagamit ng listahan upang ayusin ang mga pangalan ng lahat ng kandidato, ayon sa apelyido, na lumilikha ng pagkakasunud-sunod ng mga pangalan sa bawat paligsahan sa balota.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano at kailan isinasagawa ang bawat randomized na bunutan, tingnan ang Seksyon 13112 ng Kodigo ng Halalan.

Bakit iba ang pagkakasunud-sunod ng mga pangalan sa aking balota kaysa sa balota ng aking kaibigan?

Ayon sa mga batas sa halalan ng California, ang mga pangalan ng kandidato ay isinasaayos sa balota batay sa isang opisyal na random na bunutan ng alpabeto.

82-araw bago ang isang halalan, ang opisina ng Kalihim ng Estado ay gumagawa ng isang random na pag-aayos na listahan ng mga titik ng alpabeto, batay sa isang bunutan na isinagawa sa publiko. Ang resulta ng bunutan ay ipinapadala sa bawat opisyal ng halalan ng county, na gumagamit ng listahan upang ayusin ang mga pangalan ng lahat ng kandidato, ayon sa apelyido, na lumilikha ng pagkakasunud-sunod ng mga pangalan sa bawat paligsahan sa balota.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano at kailan isinasagawa ang bawat randomized na bunutan, tingnan ang Seksyon 13112 ng Kodigo ng Halalan.

Maaari ba akong humiling ng mga opisyal na materyales sa pagboto sa ibang wika maliban sa Ingles?

Oo. Sa ilalim ng pederal na Batas ng mga Karapatan sa Pagboto, sa County ng Santa Clara, maaaring humiling ang mga botante ng kanilang opisyal na balota at ng kanilang Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County (CVIG) sa alinmang sumusunod na wika: Ingles, Intsik, Espanyol, Tagalog, o Biyetnamis.

Sa ilalim ng Voting For All Act ng California at Kodigo ng mga Halalan ng California Seksyon 14201, ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay naghahanda din ng mga isinaling bersyon ng opisyal na balota sa mga sumusunod na wika: Hindi, Hapon, Koreano, at Khmer.

Ang ROV ay maghahanda lamang ng mga facsimile na balota sa mga kapitbahayan kung saan ang may pangangailangan ay itinakda ng Kalihim ng Estado, sa ilalim ng Kodigo ng mga Halalan ng California Seksyon 14201: Gujarati, Nepali, Punjabi, Tamil, at Telugu.

Ano ang pagkakaiba ng halimbawang balota at facsimile na balota?

Ang terminong “halimbawang balota” ay tumutukoy sa halimbawa ng eksaktong kopya ng opisyal na balota na kasama sa loob ng lokal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County na ibinigay sa bawat botante sa parehong wika ng kanilang opisyal na balota na ginagamit para bumoto. Ang nilalayong paggamit ng halimbawang balota ay upang magbigay sa mga botante ng kopya ng kanilang balota bago ang halalan kung saan maaari nilang paunang markahan at gamitin bilang gabay kapag bumoto sa kanilang opisyal na balota.

Ang terminong “facsimile na balota” ay tumutukoy sa isang isinaling balota na isang eksaktong kopya ng opisyal na balota na ibinibigay kapag hiniling sa isang botante na bumoto nang personal sa isang sentro ng pagboto o sa Tagapagrehistro ng mga Botante. Ang mga facsimile na balota ay inaalok sa mga partikular na wika na kinakailangan sa ilalim ng California Voting for All Act gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng Estado at ginagamit upang tulungan ang mga botante na nagsasalita ng banyagang wika sa pag-unawa sa kanilang opisyal na balota.

Bukas ba sa publiko ang impormasyon kung sino ang humiling ng mga bilingual na materyales sa pagboto?

Ang terminong “halimbawang balota” ay tumutukoy sa halimbawa ng eksaktong kopya ng opisyal na balota na kasama sa loob ng lokal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County na ibinigay sa bawat botante sa parehong wika ng kanilang opisyal na balota na ginagamit para bumoto. Ang nilalayong paggamit ng halimbawang balota ay upang magbigay sa mga botante ng kopya ng kanilang balota bago ang halalan kung saan maaari nilang paunang markahan at gamitin bilang gabay kapag bumoto sa kanilang opisyal na balota.

Ang terminong “facsimile na balota” ay tumutukoy sa isang isinaling balota na isang eksaktong kopya ng opisyal na balota na ibinibigay kapag hiniling sa isang botante na bumoto nang personal sa isang sentro ng pagboto o sa Tagapagrehistro ng mga Botante. Ang mga facsimile na balota ay inaalok sa mga partikular na wika na kinakailangan sa ilalim ng California Voting for All Act gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng Estado at ginagamit upang tulungan ang mga botante na nagsasalita ng banyagang wika sa pag-unawa sa kanilang opisyal na balota.

Kailan ang huling araw sa panukala estado at mga panukalang lokal na balota na maging kuwalipikado para sa balota?

Ang huling araw para sa Kalihim ng Estado upang maging kwalipikado ang isang panukala ng estado para sa opisyal na balota ay 131 araw bago ang petsa ng halalan.

Ang huling araw para sa mga lokal na namamahala lupon, tulad ng mga lupon ng mga superbisor, mga konseho ng lungsod at mga lupon ng paaralan, upang aprubahan ang isang resolusyon na maglagay ng panukalang lokal na balota sa balota ay 88 araw bago ang petsa ng halalan.

Kailan itinatalaga ang mga numero para sa panukala ng estado?

Ang mga numero ng proposisyon ng Estado ay itinatalaga sa pagitan ng 131 at 105 araw bago ang halalan.

Kailan itinatalaga ang mga titik para sa mga panukala sa lokal na balota?

Ang batas sa halalan ng estado ay nagpapahintulot sa lokal na opisyal ng halalan na tukuyin kung paano at kailan itatalaga ang mga titik sa mga kuwalipikadong panukala sa balota. Sa Santa Clara County, ito ay nangyayari sa ika-88 araw, pagkatapos lumipas ang 5:00 p.m. na deadline ng pag-file.

Paano itinatalaga ang mga titik para sa mga panukala sa lokal na balota?

Ang bawat panukala sa balota ay itinatalaga ng isang titik ayon sa ayos na pagkakasunud-sunod, batay sa uri ng hurisdiksyon sa pulitika at ang petsa at oras na natanggap ng Tagapagrehistro ng Mga Botante ang opisyal na papeles mula sa bawat distrito sa loob ng uri ng hurisdiksyon na humihiling ng isa o higit pang mga panukala na ilagay sa balota. Ina-update ng Tagapagrehistro ng Mga Botante ang kasalukuyang listahan ng mga panukala sa balota kasama ang kanilang mga itinalagang titik sa sandaling makumpleto ang proseso.

Mayroong pagbubukod sa panuntunang ito. Ang Kodigo ng Halalan sa California Seksyon 13116 ay nagpapahintulot sa Tagapagrehistro ng Mga Botante na magpalit ng mga pamamaraan kung ang isang lokal na panukala sa balota ay maitalaga ng isang titik na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga botante. Ang kahilingan para sa isang kahaliling pagtatalaga ng titik ay dapat na maihain bago ang huling araw para sa pagsusumite ng panukala sa balota at dapat magbigay ng malinaw na katibayan kung bakit ang pagtatalaga ng isang partikular na titik sa isang panukala sa balota ay magdudulot ng kalituhan sa botante. Karagdagan pa, kung ang mga hangganan ng isang hurisdiksyon ay tumatawid sa mga linya ng county, ang Tagapagrehistro ng Mga Botante ay makikipagtulungan sa opisyal ng mga halalan ng county sa county na iyon upang sumang-ayon na gamitin ang parehong titik sa balota sa parehong mga county upang maiwasan ang pagkalito ng mga botante.

Kapag nagtatalaga ng mga titik para sa mga botante sa Santa Clara County, ginagawa ng Tagapagrehistro ng Mga Botante ang sumusunod:

  • Inaayos ang mga kuwalipikadong panukala sa balota ayon sa petsa at oras ng pagtanggap.
  • Muling isaayos ang lahat ng mga panukala sa balota ayon sa uri ng pampulitikang hurisdiksyon: County, Lungsod, Mga Distrito ng Paaralan (higit pang pinaghiwa-hiwalay ayon sa Kolehiyo, Pinag-isang Paaralan, Mataas na Paaralan, at Paaralang Elementarya), at Mga Espesyal na Distrito. Ito ay kasunod ng pagkakasunud-sunod ng mga opisinang nakalista sa balota na ipinag-uutos ng Kodigo ng mga Halalan Seksyon 13109. Kodigo ng mga Halalan Seksyon 13109(o) at 13109.7 ay nagpapahintulot sa pagkakasunud-sunod ng mga opisina sa balota na maisaayos, kung kinakailangan, upang payagan ang karagdagang mga tagubilin sa pagboto at pinakamainam na espasyo at pag-imprenta.
  • Nagtatalaga sa bawat sukat ng isang titik, na nagsisimula sa letrang, "A" at ayon sa alpabeto, nagsasaayos, kung kinakailangan, para sa anumang naaprubahang kahaliling mga pagtatalaga ng titik ng panukala sa balota
  • Kung mayroong higit sa isang panukala sa balota para sa alinmang pampulitikang hurisdiksyon, ang mga hakbang ay itatalaga nang sunud-sunod upang maiwasan ang pagkalito ng mga botante
  • Kung mayroong higit sa 26 na lokal na mga panukala sa balota, magsisimula ang Registrar gamit ang mga dobleng titik, tulad ng, AA, BB, CC at iba pa.

Para sa higit pang impormasyon sa proseso ng panukala sa lokal na balota sa Santa Clara County, bisitahin ang pahina ng Mga Pag-recall, Mga Panukala at Inisyatiba at tingnan ang manwal na “Gabay para sa County, Paaralan at Mga Espesyal na Distrito na Tumatawag ng Panukala sa Halalan”.

Ano ang panukalang panrehiyon?

Ang isang panrehiyong panukala ay isang panukalang inilagay sa balota sa parehong petsa ng halalan na nakakaapekto sa mga botante sa higit sa isang county, ngunit hindi sa buong estado. Ang isang kamakailang halimbawa ay ang 2018 Regional Measure 3 (RM3) na humihiling ng pag-apruba mula sa mga botante sa siyam na mga county upang taasan ang toll sa lahat ng mga tulay sa Bay Area, hindi kasama ang Golden Gate Bridge. Ginawa ito ng Bay Area Regional Transit Authority sa ilalim ng mga patakaran ng California Streets and Highways Code. Ang RM3 ay lumabas sa balota sa mga sumusunod na county: Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, Santa Clara, San Francisco, San Mateo, Solano at Sonoma.

Kailan ko matatanggap ang aking Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County (CVIG)?

Ang Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County (CVIG) ay ipinapadala sa koreo nang hindi lalampas sa 21 araw bago ang isang halalan, para sa lahat ng mga botante na nasa database ng pagpaparehistro mula sa 29 na araw bago ang halalan.

Kung ikaw ay isang bagong rehistro sa Santa Clara County at ikaw ay nagparehistro upang bumoto PAGKATAPOS ng ika-29 na araw bago ang halalan, ang Tagapagrehistro ng Mga Botante ay magpapadala sa iyo ng isang abiso na nagpapaalam sa iyo kung paano suriin ang iyong CVIG sa online sa pamamagitan ng EServices self-serve portal at piliin, "Tingnan ang Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County" mula sa listahan sa kaliwa ng screen. Magde-default ang system sa pinakabagong halalan, kaya siguraduhing suriin mula sa listahan ng mga halalan na makikita sa ilalim ng dropdown na menu. Makakahanap ka rin ng link sa aming homepage sa ilalim ng seksyong Mga Popular na Serbisyo, sa pamamagitan ng pagpili sa “What’s on the Ballot?”

Maaari ka ring mag "Go Green" at mag-opt out sa pagtanggap ng papel na CVIG at tingnan ang iyong gabay sa online sa lahat ng hinaharap na halalan.

Bakit natanggap ng aking asawa/kapitbahay ang kanilang lokal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County (CVIG) at hindi ko pa natatanggap ang akin? O Bakit ko natanggap ang aking balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, ngunit hindi ko pa natatanggap ang aking Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County?

Maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang bersyon ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County (CVIG) batay sa mga labanan sa halalan na nasa balota. Ang mga CVIG ay hindi lahat ay tinatapos nang sabay-sabay, at ipinapadala batay sa mga sumusunod:

  • anong bersyon ang unang na-finalize
  • anong bersyon ang pinakamalaking istilo ng pag-print – anong bilang ng mga labanan o bilang ng mga botante ang tumatanggap nito
  • pagpipilian sa wika – Ingles ang pinakamalaking istilo, kaya ito ay karaniwang unang naka-print

Ang paliwanag sa itaas ay maaari ding sumagot kung bakit natanggap ng isang botante ang kanilang Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado o ang kanilang balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo bago ang kanilang lokal na CVIG. Ginagawa ng ROV ang lahat ng makakaya upang makoreo ang lahat ng impormasyon sa napapanahong paraan. Napagtanto namin na ang lahat ng materyal ay maaaring hindi dumating sa parehong oras.

Tingnan ang huling tanong sa ibaba, maaaring pinili mo rin kamakailan na "Go Green" at mag-opt out sa pagtanggap ng iyong papel na CVIG o SVIG sa koreo, at piniling tingnan ang iyong mga patnubay online

Kailan ko matatanggap ang aking Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado (SVIG)?

Ang Kalihim ng Estado ay naghahanda at nagpapadala sa koreo ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado (SVIG) nang hindi lalampas sa 10 araw bago ang halalan para sa mga botante na nagparehistro hanggang sa ika-29 na araw bago ang halalan. Kung hindi ka nakatanggap ng kopya, maaari mong piliing tingnan ito sa e website ng Kalihim ng Estado, o tawagan ang Tagapagrehistro ng Mga Botante at humiling na ipadala ang kopya. Ang mga kopya ng SVIG ay magagamit din sa Mga Sentro ng Pagboto ng County.

Maaari ka ring makatulong na bawasan ang carbon footprint ng Estado at mag-opt out sa pagtanggap ng papel na SVIG sa koreo at sa halip ay tingnan ang iyong patnubay sa online sa lahat ng darating na halalan. Bisitahin ang tool sa paghahanap ng katayuan ng botante ng Kalihim ng Estado upang mahanap ang iyong rekord, mag-scroll pababa sa seksyong "Mga Materyal ng Halalan" at gawin ang iyong mga pagpipilian. Hihilingin sa iyong magbigay ng email address upang makatanggap ng link sa iyong (mga) patnubay para sa susunod na halalan.

Bakit nagpadala lamang ang Kalihim ng Estado ng isang Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado sa aking bahay samantalang marami sa amin ang nakarehistro para bumoto?

Ang batas ng estado ay nangangailangan lamang na ang Kalihim ng Estado na magpadala ng isang patnubay sa bawat sambahayan. Kung maraming botante ang nakarehistro sa isang address, lahat ay may parehong apelyido, magpapadala lamang ang Estado ng isang patnubay. Kung maraming botante na may iba't ibang apelyido na lahat ay nakarehistro sa parehong address, magpapadala ang Estado sa bawat botante ng hiwalay na patnubay.

Ang County ay magbibigay sa bawat rehistradong botante ng kanilang sariling Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga lokal na labanan at panukala, pati na rin ang iba pang mahalagang impormasyon ng botante.

Mayroong ilang mga kandidato na hindi lumilitaw sa alinman sa Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado o County, bakit?

Sa ilalim ng Seksyon 13307 ng Kodino ng mga Halalan ng California, ang County ay nagbibigay ng pagkakataon para sa isang kandidato na magsumite ng pahayag ng mga kwalipikasyon para sa pag-print sa Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County (CVIG) sa mga kandidatong tumatakbo para sa lokal na mga katungkulang di-partidista (lupon ng mga superbisor, siyerip, paaralan at espesyal na distrito na namamahala sa mga miyembro ng lupon, mga opisina ng lungsod, hukom ng superior court, atbp.).

Pinahihintulutan din ng batas ng estado ang mga partidista na kandidato para sa Asembleya ng Estado o Senado ng Estado na magsumite ng pahayag ng mga kwalipikasyon ng kandidato para sa CVIG lamang kung sumang-ayon sila sa mga tuntunin sa kontribusyon/paggasta sa kampanya sa ilalim ng Proposisyon 34 (inaprubahan ng mga botante noong Nobyembre ng 2000).

Ang mga partidista na kandidato na tumatakbo ng katungkulan ng halalan ng Kinatawang ng Estado Unidos sa Kongreso ay pinahihintulutan na bumili ng espasyo sa CVIG ng County at magsumite ng 250-salitang pahayag ng kandidato, ayon sa Seksyon 13307.5 ng Kodigo ng mga Halalan ng California.

Sa ilalim ng Seksyon 9084 ng Kodigo ng mga Halalan ng California, ang Kalihim ng Estado ay dapat magbigay ng impormasyon ng botante tungkol sa mga kandidato para sa Presidente at Bise Presidente, Senado ng U.S., at mga mahistrado ng Korte Suprema sa isang halalan kung saan makikita ang mga katungkulang ito sa balota. Ang mga kandidato para sa Senado ng U.S. ay maaaring bumili ng espasyo upang maglagay ng 250-salitang pahayag sa Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado (SVIG), habang ang mga kandidatong naghahanap ng Presidente at Bise Presidente ay maaaring may mga pahayag na naka-post sa web site ng Kalihim ng Estado.

Ang mga botante na interesadong matuto nang higit pa tungkol sa kanilang mga kandidato ay maaari ding maghanap ng impormasyon sa pamamagitan ng internet.

Bakit hindi na nakalista ang aking lugar ng botohan sa likod na pabalat?

Simula sa 2020, sinusunod ng County ng Santa Clara ang Voter's Choice Act at gumagamit ng mas maraming Sentro ng Pagboto na bukas ng maraming araw sa halip na mga lugar ng botohan na itinalaga ng mga botante sa Araw ng Halalan. Nangangahulugan ito na may mas maraming araw at mas maraming paraan para piliin mo kung saan at kailan ka bumoto! Sa halip na maglista ng isang lokasyon ng pagboto sa likod na pabalat ng iyong CVIG, mayroong kumpletong listahan ng mga lokasyon at ang kanilang mga oras ng operasyon sa loob ng iyong CVIG na nagbibigay sa iyo ng higit pang mga opsyon.

Gayundin, sa ilalim ng Voter’s Choice Act, ang bawat rehistradong botante ay padadalhan ng balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula 29-araw bago ang araw ng halalan. Kasama sa iyong balota ang isang listahan ng mga Sentro ng Pagboto at mga Lugar ng Drop Box ng Balota kung saan matatagpuan ang mga secure at opisyal na Kahon ng Balota na pinamamahalaan ng ROV. Habang makakatanggap ka ng balota para Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo, maaari mo pa ring piliin na bumoto nang personal.

Maaari ko bang suriin ang aking Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado at County sa online?

Oo. Kung gusto mong tingnan ang Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng  County  (CVIG) online sa panahon ng isang halalan, o kung gusto mong mag "Go Green" at mag-opt out sa pagtanggap ng papel na bersyon ng iyong CVIG sa lahat na darating na halalan, ang Tagapagrehistro ng Botante ay nag-aalok sa lahat ng mga botante ang pagkakataong tingnan ang kanilang CVIG at mga materyales sa halalan online sa pamamagitan ng aming portal ng EServices. Piliin ang paghahanap sa "Tingnan ang Gabay sa Impormasyon ng Botante ng County," ilagay ang address ng iyong tirahan, piliin ang naaangkop na halalan mula sa dropdown na menu (maaaring mayroong higit sa isang halalan na nagaganap), at pindutin ang, "Go." Makakahanap ka rin ng link sa aming homepage sa ilalim ng seksyong Mga Popular na Serbisyo, sa pamamagitan ng pagpili sa “Ano ang nasa Balota?

Maaari ka ring tumulong na bawasan ang carbon footprint ng Estado at mag-opt out sa pagtanggap ng papel na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng Estado (SVIG) at tingnan ang iyong patnubay online sa lahat ng darating na halalan. Bisitahin ang tool sa paghahanap ng katayuan ng botante sa Kalihim ng Estado upang mahanap ang iyong rekord, mag-scroll pababa sa seksyong "Mga Materyal ng Halalan" at gawin ang iyong mga pagpipilian. Hihilingin sa iyong magbigay ng email address upang makatanggap ng link sa iyong (mga) patnubay para sa susunod na halalan. Kung mayroong higit sa isang rehistradong botante sa iyong sambahayan, ang Kalihim ng Estado ay patuloy na magpapadala sa koreo ng SVIG maliban kung ang lahat sa iyong address ay humiling na mag-opt out.