Skip to main content

Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022 Tổng Tuyển Cử

GHI DANH B​ẦU CỬ

Hạn chót để ghi danh bầu cử: Ngày 24 Tháng Mười, 2022

  • Nếu quý vị đã đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gửi tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Đơn gửi qua điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi Tiết ​Thêm về Ghi Danh Bầu Cử​

​Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót để ghi danh bầu cử, quý vị sẽ có lựa chọn cho Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc bất cứ  Trung Tâm Bầu Cử nào.

BẦU BẰNG THƯ

Mọi cử tri đã ghi danh sẽ nhận một lá phiếu Bầu Bằng Thư từ 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị cần một lá phiếu thay thế, xin hoàn thành Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư có sẵn dưới đây.

Ngày cuối để yêu cầu một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thay Thế qua bưu điện: Ngày 1 Tháng Mười Một, 2022

Chi Tiết Về Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Gửi qua bưu điện hoặc điện thư đến: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 611750, San Jose, CA, 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.

Lá phiếu Bầu Bằng Thư cho Ngày 8 Tháng Mười Một , 2022 Tổng Tuyển Cử  sẽ được gửi qua bưu điện bắt đầu từ tuần lễ của Ngày 10 Tháng Mười, 2022.